หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
 
แนวทางการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
 
 
 


 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
หรือ
คลิกที่นี่
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-514
จำนวนผู้เข้าชม 2,824,496 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com