หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
 
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
 
แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอื่น ๆ
 
 
 
 
 
แนวทางการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
หรือ
คลิกที่นี่
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-514
จำนวนผู้เข้าชม 2,708,503 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com