หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครป่าหมาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นการมีส่วนร่วม
นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมากยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล และบริการภาครัฐ
 
 
 
พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 
สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบตามความสนใจ
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝักคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย
 
 
 
การพัฒนาสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึงทุกเพศวัย
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และโรคระบาดต่างๆ
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านสุขภาพการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการขยายโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน
 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดสารบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
 
 
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง หมอกควัน เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง
 
 
 
สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การใช้บริการ
 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตให้เชื่อมโยงครอบคลุมและทั่วถึง
 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางเท้า ทางจักรยาน และจุดพักรถให้สะอาดและใช้ประโยชน์ได้
 
ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณไปจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
 
จัดการระบบผังเมือง และระบบการใช้พื้นที่ (Zoning) เพื่อรองรับการกระจายตัวของเมือง
 
ปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในขอบเขตความรับผิดชอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-514
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 055-009-514, 088-278-8662 โทรสาร : 055-009-514
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
จำนวนผู้เข้าชม 8,542,501 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10