หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
 
            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกร ส่วนใหญ่จะทำนาข้าว ซึ่งการทำนาข้าวของเกษตรกร ตำบลนครป่าหมาก จะทำกันตลอดทั้งปี เนื่องจากใช้ ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จากแม่น้ำแคววังทอง และบ่อน้ำ บาดาล จึงทำให้มีข้าวออกสู่ตลาดตลอดปี ประชาชน ส่วนใหญ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแต่ดั้ง เดิม มีการสืบสานประเพณีเก่าแก่ให้ลูกหลานได้สืบทอด ต่อ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ
 
   
 
 
            ตำบลนครป่าหมากเป็นที่ราบลุ่ม มีห้วยหนองคลอง บึงเป็นจำนวนมาก ดินจึงเหมาะสำหรับการทำการเกษตร เป็นส่วนใหญ่
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 

 
 
  ถนนสายหลัก 3 สาย และ สายรอง 18 สาย ในการติดต่อ ระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง มีถนนลาดยาง 4 สาย
   
สายที่ 1 ยาว 3 กิโลเมตร
   
สายที่ 2 ยาว 4 กิโลเมตร
   
สายที่ 3 ยาว 3 กิโลเมตร
   
สายที่ 4 ยาว 4 กิโลเมตร

 
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 560 คน
 
กองทุนเพื่อความมั่นคง 1 รุ่น 130 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 รุ่น 270 คน
 
อาสาสมัครตำรวจบ้าน 1 รุ่น 50 คน
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    
 
ลำน้ำ, ลำห้วย 2 แห่ง
 
บึง, หนอง 30 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
 
ฝาย 2 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น 276 แห่ง
 
สระเก็บน้ำ 1 แห่ง
 
พนังกั้นน้ำ 1 แห่ง
 
บ่อโยธา 11 แห่ง
 
บ่อกรมทรัพยากรธรณี 18 แห่ง
 
บ่อ รพช. 11 แห่ง
 
บ่อน้ำกินน้ำใช้ 45 แห่ง
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
หรือ
คลิกที่นี่
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-514
จำนวนผู้เข้าชม 2,708,589 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com