หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  

วัดบึงลำ
วัดสามเรือน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 พ.ย. 2562)    อ่าน 1444  ตอบ 19  
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (26 ก.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 ส.ค. 2561)    อ่าน 911  ตอบ 0  

 
  ท่านมีความพึงพอใจในบริการของ อบต.นครป่าหมาก อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง

 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป ที่ต้องการย้ายสลับ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
ทต.พรหมพิราม ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง ถึงคุณยุทธศักดิ์ (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.ดอนทอง แจ้งคุณยุทธศักดิ์์เรื่องเงินช่วยเหลือพิเศษในการจัดการศพ (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง แจ้งคุณยุทธศักดิ์เรื่องเงินค่าจัดการศพ ถ้าไม่มีผลประการใดเกิดขึ้นติดต่อผม ผมจะพา (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก นักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพย์ฯ/นักวิเคราะห์ฯอำเภอเมืองว่างกรุณาแจ้งด้วยค่ะ (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 744  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการศึกษา ต้องการโอนย้ายในจังหวัดพิษณุโลก (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 1
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7098 ลว 21 พ.ย.62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 81 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7097 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7096 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7071 ลว 20 พ.ย. 62 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 79 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7044 ลว 19 พ.ย. 62 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 126 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7030 ลว 18 พ.ย. 62 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ  [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม  [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
แจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 846 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 ที่ พล 0023.3/ว845 ลว 20 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
 
 
 
   
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางสมพร แจ้งชาวนา ถึง [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
 


จ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]

   
 
กลุ่มกล้วยตากบ้านบึงลำ